Warunki korzystania z usługi

Niniejsze warunki korzystania z witryny (“Warunki użytkowania”) (razem z naszą Polityką prywatności oraz wszystkie inne dokumenty, w nich wspomniane) regulują korzystanie z witryny online.brother.co.uk oraz dostęp do niej (zwana dalej “Witryną”) niezależnie od tego, czy jest się gościem, czy zarejestrowanym użytkownikiem.

Firma

Brother CEE GmbH Pfarrgasse 58, 1230 Vienna, Austria ODDZIAŁ W POLSCE ul. CYBERNETYKI 7B, 02-677 Warszawa, NIP: 5263028091

Niniejsza Witryna może być używana wyłącznie w celach informacyjnych. Korzystanie z Witryny lub pobieranie materiałów z Witryny jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności prawnej związanej z postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania i wyrażeniem na nie zgody. Jeśli nie chcesz podlegać niniejszym Warunkom użytkowania, nie korzystaj z Witryny i nie pobieraj z niej materiałów.

Poza niniejszymi Warunkami użytkowania może być wymagana zgoda na inne warunki korzystania z usługi dotyczące określonych usług i/lub produktów, które mogą być czasami udostępnione w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Jedynie w przypadku konfliktu lub niezgodności między takimi warunkami korzystania z usługi a niniejszymi Warunkami użytkowania warunki użytkowania dotyczące określonej usługi lub określonego produktu będą miały przewagę nad niniejszymi Warunkami użytkowania.

Jeśli masz jakiekolwiek komentarze lub pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania lub tej Witryny, skontaktuj się z nami przy użyciu danych podanych na stronie Skontaktuj się z nami.

Dostęp do naszej Witryny

Dostęp do naszej Witryny jest przekazywany tymczasowo i firma Brother rezerwuje sobie prawo, by dostęp do Witryny lub możliwość jej używania cofnąć lub poprawić z różnych powodów bez uprzedzenia. Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie lub dowolnej strony trzeciej, jeśli z jakiegokolwiek powodu Witryna jest w jakimkolwiek czasie lub w jakimkolwiek okresie niedostępna.

Korzystanie z Witryny

Witrynę możesz wykorzystywać wyłącznie do celów, które są zgodne z prawem.  Nie możesz korzystać z Witryny:

(a)           w sposób, który prowadzi do złamania stosownego prawa, regulacji lub kodeksu postępowania;

(b)           w sposób, który jest nielegalny lub nieuczciwy lub jeśli celem jest nielegalny lub nieuczciwy cel lub skutek;

(c)           jeśli przy jej użyciu zamierzasz w jakikolwiek sposób skrzywdzić osoby niepełnoletnie lub podjąć próbę ich skrzywdzenia;

(d)           w celu wysyłania, świadomego otrzymywania, przesyłania, pobierania, użycia lub ponownego użycia dowolnych materiałów, które nie są zgodne ze standardami zawartości firmy Brother opisanymi poniżej;

(e)           w celu przesyłania lub organizowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam lub materiałów promocyjnych lub jakichkolwiek innych podobnych form nakłaniania (wiadomości śmieci); lub

(f)            w celu świadomego przekazywania danych, wysyłania lub przesyłania materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory wpisywanych znaków, programy szpiegowskie, oprogramowanie z reklamami lub jakiekolwiek inne technicznie szkodliwe programy, dane lub kod.

Zobowiązujesz się również do tego, aby:

(a)           nie powielać, kopiować lub nie sprzedawać ponownie jakiejkolwiek części Witryny poprzez naruszenie tych Warunków użytkowania i

(b)           nie uzyskiwać dostępu bez autoryzacji, nie zakłócać działania, nie uszkodzić lub nie powodować problemów w funkcjonowaniu:

(i)            dowolnej części Witryny;

(ii)           sprzętu lub sieci, w której Witryna jest przechowywana;

(iii)          dowolnego oprogramowania używanego do obsługi Witryny lub

(iv)          dowolnego sprzętu, sieci lub oprogramowania będących w posiadaniu lub używanych przez dowolną stronę trzecią w związku z Twoim korzystaniem z Witryny.

Co jakiś czas możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Witryny lub całej Witryny użytkownikom zarejestrowanym w firmie Brother.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach procedur bezpieczeństwa firmy Brother, musisz uznać takie dane za poufne i nie wolno ich ujawniać żadnej stronie trzeciej. Firma Brother ma prawo unieważnić dowolny kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, niezależnie czy zostały wybrane przez użytkownika czy przydzielone przez firmę Brother, w dowolnym momencie, jeśli według firmy Brother użytkownik nie zastosował się do postanowień tych Warunków użytkowania lub z powodu domniemanego lub dostrzeżonego zagrożenia bezpieczeństwa.

Użytkownik jest też odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które mają dostęp do Witryny poprzez połączenie internetowe lub używające Twoich danych identyfikacyjnych zapoznały się z niniejszymi Warunkami użytkowania i że się do nich stosują. 

Usługi interaktywne

Za każdym razem gdy używasz funkcji Witryny pozwalającej na przesyłanie opinii, komentarzy, recenzji i/lub innych materiałów w Witrynie lub kontaktowanie się z innymi użytkownikami Witryny (razem z “Zawartością użytkownika”), cała Zawartość użytkownika musi być zgodna ze standardami dotyczącymi zawartości opisanymi poniżej.

Niniejszym przekazujesz firmie Brother niewyłączną, międzynarodową, wolną od tantiem, pełnopłatną, przenoszoną licencję na administrowanie, zapisywanie w pamięci podręcznej, zapisywanie, kopiowanie, wyświetlanie, przekazywanie, przesyłanie, przeniesienie, pobieranie, zapisywanie i rozdzielanie takiej Zawartości użytkownika.

Uprzejmie prosimy o korzystanie z Witryny w odpowiedzialny sposób. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem, niezawodność, integralność, dokładność, stopień uzupełnienia i jakość przesyłanej lub wysyłanej przez siebie do Witryny Zawartości użytkownika i firma Brother nie ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada za zgodność z prawem, niezawodność, integralność, dokładność, stopień uzupełnienia lub jakość dowolnej Zawartości użytkownika opublikowanej lub wysłanej przez Ciebie lub innego użytkownika Witryny.

Firma Brother nie monitoruje, nie sprawdza, nie weryfikuje ani oficjalnie nie zatwierdza Zawartości użytkownika udostępnionej lub przekazanej przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny. W możliwie największym stopniu dopuszczonym na mocy stosownego prawa firma Brother nie ponosi odpowiedzialności lub nie odpowiada za Zawartość użytkownika, w tym bez ograniczeń:

(a)           treści lub prawdziwość Zawartości użytkownika, która jest przez Ciebie przesyłana lub wysyłana lub jakiegokolwiek innego użytkownika do Witryny, przekazywana do niej lub w niej rozpowszechniana lub udostępniana przez Ciebie lub innego użytkownika w inny sposób za pośrednictwem Witryny;

(b)           jakikolwiek przypadek uzyskania dostępu do Zawartości użytkownika lub wprowadzenia do niej zmian przez Ciebie lub dowolną stronę trzecią;

(c)           dowolna Zawartość użytkownika, która stanowi zniesławienie, groźbę, jest nielegalna, obsceniczna lub obraźliwa lub która narusza jakiekolwiek prawa strony trzeciej, włączając bez ograniczeń dowolne prawa własności intelektualnej, prawa do poufności lub prawa do prywatności;

(d)           dowolna Zawartość użytkownika niezgodna z właściwym prawem, regulacją lub kodeksem postępowania lub która prowokuje lub zachęca do nielegalnych działań; lub

(e)           dowolna Zawartość użytkownika zawierająca uszkodzone pliki, bomby zegarowe, konie trojańskie, wirusy, robaki lub wszelkie inne szkodliwe pod względem technicznym dane, programy lub oprogramowanie.

Standardy zawartości

Cała Zawartość użytkownika, która jest przesyłana lub wysyłana, przekazywana, rozpowszechniana lub w inny sposób udostępniana za pośrednictwem Witryny musi być zgodna z następującymi standardami zawartości. Nie wolno publikować, udostępniać, przesyłać, zapisywać, podawać łącza do lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać lub przekazywać Zawartości użytkownika, która:

(a)           narusza lub mogłaby naruszyć prawa własności intelektualnej lub prawa do prywatności jakiejkolwiek strony trzeciej;

(b)           jest niezgodna ze stosownym prawem, regulacją lub kodeksem postępowania lub która zachęca do lub prowokuje do działań niezgodnych z prawem;

(c)           nie masz niezbędnych praw, zgody i zezwoleń, aby tak zrobić;


(d)           jest używana w celu wykorzystania lub fałszywego reprezentowania Twojej tożsamości lub powiązania z dowolną osobą;

(e)           
najprawdopodobniej doprowadzi do oszukania lub wprowadzenia kogoś w błąd lub jest nieprecyzyjna lub nieprawdziwa;

(f)            promuje, zabiega o lub zawiera treści obelżywe, stanowiące zniesławienie, przemoc, nękanie, treści niewłaściwe, obsceniczne, pornograficzne, zawierające pogróżki, wulgarne lub w inny sposób niewłaściwe, wzbudzające sprzeciw lub nielegalne lub szkodliwe dla osób nieletnich;

(g)            zawiera uszkodzone pliki, bomby zegarowe, konie trojańskie, wirusy, robaki lub wszelkie inne dane, programy lub oprogramowanie szkodliwe pod względem technologicznym lub

(h)
            powstała poprzez naruszenie obowiązku prawnego wobec strony trzeciej, takiego jak obowiązek wynikający z umowy lub obowiązek zachowania poufności.

Poprzez wysyłanie lub przesyłanie do lub rozpowszechnianie, przekazywanie lub udostępnianie za pośrednictwem Witryny jakiejkolwiek Zawartości użytkownika użytkownik może zagwarantować, że:

(a)           taka Zawartość użytkownika jest zgodna ze standardami zawartości opisanymi powyżej oraz że zagwarantujesz nam odszkodowanie i zadbasz o to, że nie zostaniemy obciążeni skutkami jakichkolwiek roszeń, działaniom, procesom sądowym, stratom, odszkodowaniom, wydatkom, kosztom (również opłatom za usługi prawne oraz inne usługi specjalistyczne), grzywien i kar, które mogą się wobec firmy Brother pojawić, które wynikają z tego lub które wiążą się z tym, że użytkownik nie zastosował się do standardów zawartości opisanych powyżej;

(b)           jest właścicielem, licencjobiorcą lub autoryzowanym użytkownikiem takiej Zawartości użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez przesyłanie lub udostępnianie w Witrynie Zawartości użytkownika w inny sposób, taka Zawartość użytkownika może być widoczna przez inne osoby i inne osoby mogą do niej mieć dostęp.

Firma Brother rezerwuje sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia dowolnej Zawartości użytkownika przez Ciebie opublikowanej lub przesyłanej, jeśli w naszej opinii lub jeśli zostaniemy powiadomieni o tym, że taka Zawartość użytkownika jest niezgodna z jakimikolwiek standardami zawartości opisanymi powyżej.

Firma Brother ma też prawo do ujawnienia Twojej tożsamości dowolnej stronie trzeciej, która utrzymuje, że jakakolwiek Zawartość użytkownika opublikowana, przesłana, przekazana lub w inny sposób rozpowszechniana lub przez Ciebie udostępniana za pośrednictwem Witryny jest nielegalna, nieprawdziwa lub stanowi zniesławienie lub pogwałcenie ich praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności lub jest naruszeniem obowiązku prawnego wobec tej strony trzeciej.  

Poprzez przesyłanie, wysyłanie lub udostępnianie Zawartości użytkownika w naszej Witrynie w inny sposób wyrażasz zgodę na to, że na naszą prośbę dostarczysz nam wszelkie informacje i zapewnisz pomoc, które mogą okazać się niezbędne, między innymi dostarczysz dokumenty lub korespondencję (jeśli są dostępne) w związku z wystąpieniem jakiejkolwiek skargi, roszczenia lub postępowania sądowego z ramienia strony trzeciej w związku z taką Zawartością użytkownika.

Możemy też ujawnić Twoją tożsamość i/lub Zawartość użytkownika opublikowaną, wysłaną, przesłaną lub rozpowszechnioną lub udostępnioną przez użytkownika za pośrednictwem Witryny lub dowolnej jej części dowolnemu prawnemu, regulacyjnemu lub administracyjnemu organowi innego rodzaju posiadającemu odpowiednią jurysdykcję w związku z jakąkolwiek taką skargą, roszczeniem lub postępowaniem sądowym.

Jeśli uważasz, że jakakolwiek Zawartość użytkownika w witrynie:

(a)           zawiera treści, które są niezgodne z jakimikolwiek standardami zawartości opisanymi powyżej lub

(b)           naruszają Twoje prawa własności intelektualnej,

powiadom nas o takiej Zawartości użytkownika i/lub domniemanym naruszeniu przepisów i dołącz pełne informacje przy użyciu danych kontaktowych ze strony Skontaktuj się z nami w Witrynie.

Prawa własności intelektualnej w Witrynie

Firma Brother jest jednym z właścicieli lub licencjobiorców prawa autorskiego i wszystkich innych praw własności intelektualnej dotyczących Witryny i jej treści. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować lub pobrać fragmenty Witryny na swoje własne osobiste niekomercyjne potrzeby pod warunkiem, że nie wprowadzi zmian do treści, nie użyje grafiki ani fotografii osobno, bez dołączonego tekstu i nie usunie z tych fragmentów żadnego powiadomienia o prawie autorskim, marce lub innych informacji na temat własności. 

Nie wolno używać żadnych materiałów z Witryny w celach komercyjnych bez uzyskania licencji, która na to pozwala, z firmy Brother lub naszych od licencjodawców.

Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakąkolwiek część naszej Witryny lub jej zawartości naruszając niniejsze Warunki użytkowania, prawo do korzystania z Witryny zostanie cofnięte ze skutkiem natychmiastowym i musisz, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie utworzone przez siebie kopie materiałów.

Wiarygodność informacji

Komentarze i inne materiały lub informacje opublikowane lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem naszej Witryny nie mają służyć jako porady, które należałoby przyjmować bez zastrzeżeń.  Tak więc nie bierzemy odpowiedzialności wynikającej z faktu, że takie materiały lub informacje zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez użytkownika lub dowolną osobę, która mogła zostać poinformowana o ich treści.

Wszelka Zawartość użytkownika udostępniona w Witrynie przez użytkowników Witryny reprezentuje wyłącznie poglądy takiego użytkownika i nie reprezentuje poglądów firmy Brother, a firma Brother oficjalnie nie popiera takiej Zawartości użytkownika.

Użytkownik potwierdza, że nie przyjął bez zastrzeżeń żadnego oświadczenia, obietnicy, gwarancji lub opisu przez nas lub w naszym imieniu przygotowanych lub przekazanych, które nie znajdują się w niniejszych Warunkach użytkowania, Polityce prywatności lub wspomnianych w nich dokumentach. Żadna część tego artykułu nie wykluczy lub nie ograniczy odpowiedzialności za oszustwo lub nieuczciwe przedstawienie faktów.

Użycie danych osobowych użytkownika

Będziemy używać danych osobowych zebranych od użytkownika w związku z Witryną zgodnie z naszą Polityką prywatności.  Użytkownik potwierdza, że miał dostęp do Polityki prywatności, przeczytał ją i zgadza się na warunki w niej opisane.

Nasza odpowiedzialność prawna

Niniejszą Witrynę oraz informacje i treści w niej zawarte przekazuje się na zasadzie "to co widać", bez żadnego opisu lub oficjalnego potwierdzenia i, w stopniu dopuszczalnym prawnie, bez gwarancji, opisu, warunku lub jakiegokolwiek ubezpieczenia wyrażonego dosłownie lub zasugerowanego (włączając bez ograniczeń jakąkolwiek gwarancję, że Witryna będzie dostępna, nie będzie przerw w jej działaniu lub nie będą w niej występować błędy).  

W stopniu dopuszczanym przez prawo niniejszym wyraźnie wykluczamy jakąkolwiek i wszelką odpowiedzialność prawną za:

(a)           wszelkie straty, szkody lub koszty, bezpośrednie lub niebezpośrednie, poniesione przez użytkownika lub na które użytkownik był narażony w związku z naszą Witryną lub w związku z użyciem, brakiem możliwości użycia lub ze skutkami użycia naszej Witryny, włączając między innymi jakąkolwiek wyłącznie ekonomiczną stratę lub dowolną utratę lub zniszczenie sprzętu, danych lub informacji;

(b)           treści, informacje i materiały opublikowane lub udostępnione w naszej Witrynie (włączając bez ograniczeń jakąkolwiek Zawartość użytkownika opublikowaną, przesłaną lub udostępnioną w jakikolwiek inny sposób przez użytkownika lub innych użytkowników Witryny);

(c)           jakiekolwiek witryny połączone z naszą Witryną; i

(d)           stratę dowolnego rodzaju związaną z firmą użytkownika, włączając między innymi stratę dochodu lub przychodu, utratę firmy, stratę zysków lub umów, stratę spodziewanych oszczędności, danych lub zmarnowanie czasu na zarządzanie lub prace w biurze.

Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność prawną za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani na naszą odpowiedzialność prawną za oszustwo lub nieuczciwe przedstawienie faktów, ani na jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można wykluczyć lub ograniczyć na mocy stosownego prawa.

Bezpieczeństwo wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Internetu (włączając pocztę elektroniczną) jest uzależnione od wielu czynników, na które nie mamy wpływu. Nie gwarantujemy bezpieczeństwa lub poufności żadnych wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika za wszelkie straty lub szkody, których użytkownik może doświadczyć na skutek przekazania jakichkolwiek takich wiadomości.

Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności prawnej za brak możliwości podłączenia do lub uzyskania dostępu do Witryny, co może wynikać z usterek, błędów lub problemów związanych ze sprzętem komputerowym użytkownika, jego oprogramowaniem, siecią lub bezpieczeństwem, bądź też dostawcą usług internetowych lub z jakimkolwiek innym podobnym problemem.

Zawieszenie i zakończenie

Zdecydujemy, według naszego uznania, czy sposób używania Witryny doprowadził do naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.  Jeśli naruszenie Warunków użytkowania miało miejsce, firma Brother może podjąć kroki, które uzna za stosowne. 

Niezastosowanie się do niniejszych Warunków użytkowania może spowodować, że podejmiemy wszystkie lub niektóre z następujących kroków:

(a)           nastąpi natychmiastowe, okresowe lub trwałe cofnięcie użytkownikowi prawa do korzystania z Witryny lub uzyskiwania dostępu do niej lub dowolnej jej części;

(b)           wydanie wobec użytkownika ostrzeżenia;

(c)           rozpoczęcie postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi w celu zapewnienia pokrycia wszystkich kosztów z tytułu odszkodowania (włączając między innymi umiarkowane koszty administracyjne i prawne) przez nas poniesione lub, na które byliśmy narażeni z powodu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania;

(d)           dalsze kroki prawne przeciwko użytkownikowi; i/lub

(e)           ujawnienie takich informacji organom regulacyjnym lub egzekwującym prawo jak tylko uważamy, że jest to konieczne lub na ile tego wymaga właściwe prawo.

Firma Brother zrzeka się odpowiedzialności prawnej za kroki podjęte na skutek naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.  Kroki podejmowane w takich przypadkach opisane w niniejszych Warunkach użytkowania nie są ograniczone i firma Brother może podjąć inne działania, które uważa się za stosowne.

Wirusy, włamania i inne wykroczenia

Nie wolno używać naszej Witryny w nieodpowiedni sposób poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów złośliwych lub szkodliwych pod względem technicznym. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym nasza Witryna jest przechowywana lub jakiegokolwiek serwera, komputera, bazy danych podłączonych do naszej Witryny. Nie wolno Ci atakować naszej Witryny przy użyciu ataku typu "odmowa usługi" lub zmasowanego ataku typu "odmowa usługi".

Poprzez naruszenie powyższego postanowienia, użytkownik popełniłby przestępstwo w związku z Ustawą o Nieprawidłowym Używaniu Komputera z 1990 r. (Computer Misuse Act). O takim naruszeniu przepisów zawiadomimy odpowiednie organy egzekucyjne i będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie im tożsamości użytkownika. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia przepisów Twoje prawo do korzystania z Witryny zostanie cofnięte ze skutkiem natychmiastowym.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności prawnej z tytułu strat lub szkód spowodowanych zmasowanym atakiem typu "odmowa usługi", wirusami lub innymi materiałami szkodliwymi pod względem technicznym mogącymi zainfekować lub mieć wpływ na Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne posiadane materiały z powodu Twojego korzystania z Witryny lub pobierania przez Ciebie jakichkolwiek materiałów opublikowanych lub w jakikolwiek inny sposób udostępnionych na niej lub w dowolnej witrynie z nią połączonej.

Łącza z naszej Witryny

Witryna może zawierać łącza do innych witryn i materiałów obsługiwanych przez strony trzecie lub oddziały firmy Brother. Niniejsze łącza są udostępniane wyłącznie dla użytkownika.  Firma Brother nie kontroluje zawartości tych witryn lub materiałów i nie przyjmuje za nie odpowiedzialności lub za jakiekolwiek straty lub szkody mogące wyniknąć z ich używania. Korzystanie z takich witryn podlega warunkom użytkowania właściwym dla i wyświetlanym w takich witrynach.

Właściwe prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie dokumenty w nich wspomniane oraz wszelkie kwestie sporne lub roszczenia wynikające z lub powiązane z nimi lub ich tematem lub tworzeniem (w tym kwestie sporne lub roszczenia nie mające związku z umową) powinny być regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii.

Sądy angielskie mają jurysdykcję wyłączną w przypadku jakiejkolwiek kwestii spornej lub roszczenia wynikających z lub w związku z odwiedzeniem naszej Witryny lub niniejszymi Warunkami użytkowania, jednak wyraźnie rezerwujemy sobie prawo wytoczenia użytkownikowi procesu sądowego w przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania w kraju użytkownika lub w jakimkolwiek innym kraju. 

Zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania

Możemy w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania wprowadzając poprawki na tej stronie. Oczekuje się, że użytkownik będzie co jakiś czas sprawdzać tą stronę, aby mieć możliwość zauważenia wszystkich wprowadzonych przez nas zmian, gdyż są one dla użytkownika wiążące. Niektóre z postanowień znajdujące się w niniejszych Warunkach użytkowania mogą być też zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu w naszej Witrynie.